2012-01-19
е-mест бөглөөд үзээрэй
Трегонометр тэгшитгэлийн өгөгдсөн завсар дахь шийдийг ол.